Privacy statement voor sollicitanten bij Hoek group

Hoek group verzamelt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. De Hoek group gebruikt deze gegevens om jouw sollicitatie te kunnen verwerken.

Welke informatie wordt door de Hoek group verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij de Hoek group moet je een aantal persoonsgegevens invullen, zoals jouw naam en adres. Nadat je deze hebt ingevuld, komt jouw opgegeven informatie (zoals NAW-gegevens, CV en motivatiebrief) terecht in onze mailbox.
Voor welke doeleinden zal Hoek group gegevens over jou gebruiken?

1. Om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en jouw gegevens te delen met de manager die de vacature heeft aangevraagd.
2. Om informatie te sturen.
3. Om eventueel jouw sollicitatie uit te wisselen met andere afdelingen, indien het profiel passend is voor een andere functie.
4. Om eventueel jouw sollicitatie in een kandidatenlijst op te nemen indien je hiervoor toestemming verleend.

Gebruik voor derden: Hoek group kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Hoek group jouw persoonsgegevens?

1. Hoek group zal jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en in overstemming met de wet verwerken.
2. Hoek group zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
3. Als jij niet in dienst komt, bewaart Hoek group jouw informatie voor bepaalde tijd. Hoek group zal jouw persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in de portefeuille dan zullen jouw persoonsgegevens na 2 jaar na de sollicitatie verwijderd worden.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan je vragen om overdracht van jouw gegevens .Je kunt dit verzoek per e-mail doorgeven aan hr@hoekgroup.com. Tenslotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

 

 

Privacy statement for applicants at Hoek group

Hoek group collects, as a controller within the meaning of the Personal Data Protection Act, the personal data you provide. The Hoek group uses this data to process your application.

What information is collected and processed by the Hoek group?

To be able to apply to the Hoek group, you must enter a number of personal details, such as your name and address. After you have entered this, your specified information (such as name and address, CV and motivation letter) will be sent to our mailbox.

For what purposes will Hoek group use information about you?

  1. To be able to process your application and to share your details with the manager who applied for the vacancy.
  2. To send information.
  3. To possibly exchange your application with other departments, if the profile is suitable for another position.
  4. To possibly include your application in a list of candidates if you have given permission.

Use for third parties: Hoek group can transfer your data to third parties if it is required to do so on the basis of legal provisions, if it is required to do so as a result of a lawsuit and / or if it deems this necessary to protect its own rights.

How does Hoek group protect your personal data?

  1. Hoek group will process your personal data carefully and in accordance with the law.
  2. Hoek group will take appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or any form of unlawful processing.
  3. If you do not come into service, Hoek group will store your information for a certain period of time. Hoek group will in any case delete your personal data within one year after the end of the application period. If you have agreed to be included in the portfolio, your personal data will be deleted after 2 years after the application.

Your privacy rights

You have the right to inspect your personal data, to request the right to correct, limit or delete your personal data and you can also request that your data be transferred. You can pass this request by e-mail to hr@hoekgroup.com. Finally, you can object to the use of your data.

You will receive an answer as soon as possible. You are also entitled to submit a complaint about the use of your data with the Personal Data Authority.

Amendments

We reserve the right to make changes to the Privacy Statement.